Uppförandekod

Uppförandekod

KAK Byggen AB:s uppförandekod grundar sig på våra värderingar och ger vägledning i hur våra medarbetare ska agera och fatta korrekta beslut i vardagen. I alla våra externa och interna relationer ska vi följa våra höga etiska normer när vi möter kunder, affärspartners, underleverantörer och kollegor.

Vår uppförandekod ger oss ramar för vårt agerande och grundar sig på våra värderingar och frivilliga initiativ som vi har antagit som t.ex. principer för mänskliga rättigheter, miljö och korruption.


Våra värderingar är ärlighet, respekt och tillit.

Affärsetik

KAK Byggen AB följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi är verksamma. Vi kräver att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt.

Vi agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning. Det innebär bland annat att:

• Vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller våra närstående. Vi utnyttjar inte heller relationer med affärspartners för egen vinning.

• Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att skapa intressekonflikter. Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska detta rapporteras öppet till närmaste chef. Om en medarbetare bedriver affärsverksamhet utanför KAK Byggen AB (så kallad bisyssla) ska detta vara godkänt av KAK Byggen AB.

• Vi överträder aldrig gällande lag om givande eller tagande av muta. Vi varken ger eller tar emot gåvor eller tjänster med ett värde som överstiger företagets fastställda nivåer, och deltar inte i representation utöver normal affärsverksamhet.

• Vi tar ansvar för att motverka ekonomisk brottslighet i branschen.

Arbetsplats

KAK Byggen AB:s viktigaste tillgång är våra medarbetare. Genom att fokusera på friskfaktorer och omtanke vill vi skapa en säker arbetsplats med friska medarbetare som mår och presterar bra. Detta gagnar såväl den enskilda medarbetaren som företaget i stort.

KAK Byggen AB strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden som skapar förutsättningar för alla medarbetare att prestera till sin fulla potential. Vi följer tillämplig lagstiftning och avtal vad gäller minimiålder, arbetstid, vila, ledighet, ersättning och förmåner. Vi erkänner och respekterar våra anställdas organisationsfrihet och tillämpliga kollektivavtal.

Konkurrensrätt

KAK Byggen AB arbetar konkurrenskraftigt på marknaden för att möta våra kunders behov och öka aktieägarvärdet. Vi ingår inga avtal eller medverkar i aktiviteter som begränsar konkurrensen. Som exempel tillåter vi inte någon form av konkurrensbegränsande beteende såsom prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans.


Vi stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offerter, upphandlingar
och inköp.

Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter

Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa. Våra arbetsplatser ska vara trygga, inkluderande och säkra, utan olyckor. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum.

Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa, för att förhindra skador och sjukdom. På våra arbetsplatser ska alla vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och följa KAK Byggen AB:s riktlinjer och arbetsplatsens regler. Medarbetare tar ansvar för egen och andras arbetsmiljö. Vi tänker till i vardagen och är rädda om varandra och oss själva.

På våra arbetsplatser ska finnas adekvat utrustning och kompetens för skydd av människor och egendom.

Vi verkar för likabehandling och mångfald. Alla människors lika värde är en självklarhet. KAK Byggen AB arbetar för att öka mångfald och likabehandling i alla delar av verksamheten och likabehandling är en grundförutsättning på alla våra arbetsplatser. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering. KAK Byggen AB har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, mobbing och diskriminering. Vi har ett ansvar att förebygga, förhindra och agera. Alla medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att påtala detta.

Barnarbete accepteras inte. Alla former av våld, tvång eller utnyttjande av barn är oacceptabla. Som barn räknas här en person under 18 år, i enlighet med första artikeln i FN:s Barnkonvention. Arbetstagare under 18 år ska särskilt skyddas från farliga arbetsuppgifter som innebär risk för hälsa och säkerhet.

Efterlevnad

Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning och chefer på alla nivåer ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef.

Medarbetare i KAK Byggen AB ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning.

På KAK Byggen AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://kakbyggen.visslan-report.se/.

KAK Byggen AB tolererar inte någon form av repressalier på grund av att medarbetare eller andra som vistas på våra arbetsplatser påtalar misstanke om eller faktiska handlingar som strider mot denna uppförandekod. Om en medarbetare i KAK Byggen AB inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avvecklas.

Code of conduct

KAK Byggen AB:s code of conduct is based on our values and provides guidance in how our employees should act and make correct decisions in everyday life. In all our external and internal relationships, we must follow our high ethical standards when we meet customers, businesspartners, subcontractors and colleges.

Our code of conduct gives us a framework for our actions and is based on our values and voluntary initiatives that we have adopted such as principles for human rights, the environment and corruption.

Our values are honesty, respect and trust.

Business ethics

KAK Byggen AB comply with the laws, rules and regulations that apply in markets where we operate. We require our business partners to act accordingly.

We always act responsibly and ethically in business relationships. We do not tolerate any form of corruption, bribery or extortion. This means, among other things, that:

• We act and make decisions without consideration of personal gain for us or our relatives. We also do not exploit relationships with business partners for our own gain.

• We avoid situations that may create or give the impression of creating conflicts of interest. If a conflict of interest cannot be avoided, this must be reported openly to the immediate manager. If an employee conducts business activities outside KAK Byggen AB (so-called secondary employment), this must be approved by KAK Byggen AB.

• We never violate applicable laws on giving or accepting bribes. We neither give nor accept gifts or services of a value that exceeds the company’s established levels, and do not engage in representation outside of the normal course of business.

• We take responsibility for countering financial crime in the industry.

Workplace

KAK Byggen AB:s most important asset is our employees. By focusing on health factors and caring, we want to create a safe workplace with healthy employees who feel well and perform well. This benefits both the individual employee and the company as a whole.

KAK Byggen AB strive to offer good working conditions and working conditions that create the conditions for all employees to perform to their full potential. We comply with applicable legislation and agreements regarding minimum age, working hours, rest, leave, remuneration and benefits. We recognize and respect our employees freedom of association and applicable collective agreements.

Ethical recruitment is important and KAK Byggen AB treats each candidate fairly, transparently and on merit. Job descriptions and salary are transparent and all candidates get the same time and opportunity during the interviews.
All decisions relating to recruitment must be based on relevant and objective criteria such as competence, experience and accomplishment.

Competition law

KAK Byggen AB work competitively in the market to meet our customers’ needs and increase shareholder value. We do not enter into any agreements or participate in activities that limit competition. For example, we do not allow any form of anti-competitive behavior such as price collusion, cartel formation or abuse of market dominance.

In all parts of the business, we support fair and all-round competition in tenders, quotations and procurement and purchasing.

Human rights and working condition

We prioritize a safe working environment and health. Our workplaces must be safe, inclusive and safe, without accidents. We put the employees health and job satisfaction at the center.

We work long-term and systematically to develop the work environment and promote employee health, to prevent injuries and illness. At our workplaces, everyone must participate in work environment work and follow KAK Byggen AB’s guidelines and workplace rules.

Employees take responsibility for their own and others work environment. We think about everyday life and take care of each other and ourselves.

At our workplaces, there must be adequate equipment and competence for the protection of people and property.

We work for equal treatment and diversity. The equal value of all people is a matter of course. KAK Byggen AB works to increase diversity and equal treatment in all parts of the business, and equal treatment is a basic requirement in all our workplaces. Everyone must be covered by the same rights and opportunities regardless of gender, gender identity or expression, ethnic affiliation, religion or other belief, disability, sexual orientation or age.

We do not accept offensive special treatment or discrimination. KAK Byggen AB has zero tolerance towards all forms of offensive special treatment, bullying and discrimination. We have a responsibility to prevent, forestall and act to combat discrimination and protect the human rights of minorities, indigenous people and other vulnerable groups. Land, forest and water rights is important to respect. Forced eviction and use of private or public forces is not accepted.. All employees and business partners who see or suspect violations are obliged to report this.

Child labour

KAK Byggen AB is against all forms of exploitation of children. The company does not provide employment to children before they have reached the legal age to have completed their compulsory education, as defined by the relevant authorities.

KAK Byggen AB believe that children should have the right to education and a healthy life, and is committed to ensuring that children, under the age of 18 years, are not employed by the company for any work-related purpose. We sponsor many local sports associations that organise various sports activities for children.

We expect our business partners and associates to have and uphold similar standards.

Modern slavery

KAK Byggen AB have a zero tolerance approach to modern slavery and we are committed to acting ethically and with integrity in all our business dealings and relationships and to implement and enforce effective systems and controls to ensure modern slavery is not taking place anywhere in our own business or our supply chain.

We are also committed to ensuring there is transparency in our own business and in our approach to tackling modern slavery throughout our supply chain. We expect the same high standards from all of our contractors, suppliers and other business partners. As part of our contracting processes, we include specific prohibitions against the use of forced, compulsory or trafficked labour, or anyone held in slavery or servitude and we expect that our suppliers will hold their own suppliers to the same high standards.

Discrimination, harassment and oppresion

Discrimination, regardless of the basis, must not occur and the supplier must also ensure that harassment, bullying, threats, oppression or other offensive treatment does not occur.

Compliance

The principles of the code of conduct are continuously followed up as a natural part of the business. Here, management and managers at all levels have a particularly big responsibility to set a good example. An employee who feels uncertain about the application in their daily work can get guidance from their manager.

Employees of KAK Byggen AB must sound the alarm if they suspect things that are contrary to the code of conduct or legislation.

At KAK Byggen AB, we strive to have an open and transparent workplace, where malpractice does not occur. By giving you the opportunity to report, we maintain it together. We use Visslan’s whistleblower channel which ensures your anonymity and high platform security. You can reach it by clicking here: https://kakbyggen.visslan-report.se/.

KAK Byggen AB does not tolerate any form of reprisal due to employees or others staying at our workplaces reporting suspected or actual actions that are contrary to this code of conduct. If an employee of KAK Byggen AB does not act in accordance with the code of conduct, it leads to corrective measures. If a business partner repeatedly or seriously violates the code of conduct, the business partnership will be terminated.

KAK Byggen AB complies with collective agreements, read more below